Carson

Garanti

För oss är det viktigt att du känner dig trygg när du köper bil av Carson. Därför erbjuder vi garanti på din bil i upp till 6 månader, beroende på bilens ålder och mätarställning. Genom vårt samarbete med Solid bilgaranti, kan du dessutom mot tillägg få upp till 36 månaders garanti.

Villkor för SOLID BILGARANTI LARGE
Garantin kan lämnas för bilar som uppfyller följande förutsättningar:
 • Bilen får vara högst 7 år gammal räknat från bilens modell år och körd högst 12 000 mil.
 • Bilen ska ha genomgått ett funktionstest och eventuella anmärkningar skall vara åtgärdade.
 • Bilen används inte i körskoleverksamhet, uthyrningsverksamhet, utryckning, budbil och liknande yrkesmässig trafik.
 • Bilen har en uppdaterad ifylld servicebok.
Garantins giltighet

Garantin gäller för maximalt 3 000 mil per garantiår
Garantin upphör att gälla vid garantitidens utgång. Garantin upphör dock att gälla innan garantitidens utgång om bilen kört längre än 15 000 mil.

Var garantin gäller

Garantin gäller för skador som inträffar i EU/EES.

Administration

Garantin administreras av SOLID Försäkringar. Alla skador som berör garantin handläggs av SOLID Försäkringar.
Ersättning för skada som omfattas av denna garanti lämnas av säljaren som är garantigivare. Dock endast efter skriftligt godkännande från SOLID Försäkringar.

Garantibevis

Av garantibeviset framgår garantins giltighetstid samt vilket fordon garantin gäller för. Garantin är personlig och lämnas av säljaren till den köpare som står angiven på garantibeviset. Vid ägarbyte gäller garantin för den nya ägaren om anmälan om ägarbyte görs inom 7 dagar efter dag för ägarbyte till SOLID Försäkringar och bolaget godkänner att garantin gäller för den nya ägaren.

Garantins omfattning

Garantin omfattar reparation av fel på alla elektroniska och rörliga mekaniska komponenter inklusive arbete med följande undantag och begränsningar:

Garantin omfattar inte:

- kablar, dioder, displayer, lampor (även xenonutrustning), slangar, rör, batteri, brott på värmeslingor, stötdämpare, bensin- eller dieselvärmare, mobila delar såsom fjärrkontroller och motsvarande, felmonterade delar, eftermonterad utrustning, ljud och bildutrustning, delar som är del av service och slitagedelar som tex lager, remmar, bromsskivor, bromsbelägg, gummidetaljer, packningar och liknande .

Med ljud och bildutrustning avses utrustning som återger ljud och bild såsom bilstereo, cd-spelare och annan underhållningsutrustning samt navigations- och kommunikationsutrustning.

Ersättning lämnas inte för
 • skada som orsakats av köld, väta, vatten eller korrosion
 • skada som orsakats av brand, stöld, trafikolycka, skadegörelse, bristande underhåll, läckage, manipulerad mätarställning eller annan yttre påverkan.
 • fel av ringa betydelse.
 • kostnader för undersökning och demontering samt återmontering efter undersökning och demontering när skadan inte ersätts av garantin.
 • förlorad arbetsförtjänst i samband med skada, bärgning, hyrbil, taxi och liknande.
 • följdskador som orsakats av att bilen framförts med ett fel. Följdskada som ej varit möjlig att undvika ersätts dock om ursprungsfelet är ersättningsbart enligt garantivillkoret.
 • definierade och fastställda seriefel.
 • kostnad för förbättring eller förändring av fordonet i samband med reparation.
Vad garantin inte gäller för:
 • Skada som uppstår när fordonet används vid tävling, träning för sådan tävling eller vid hastighetskörning under tävlingsliknande former samt vid terrängkörning.
 • Garantin gäller inte för skada som ska ersättas enligt lag, annan garanti eller annat åtagande eller för skada som omfattas av tillverkares emissionsansvar eller tillverkares eller annans förlängda åtagande för felande komponenter.
 • Garantin gäller inte i det fall bilen har en gällande maskinskadeförsäkring.
 • Fel som förelåg vid försäljningstillfället.
 • Bilar som används i körskoleverksamhet, uthyrningsverksamhet, utryckning, budbil och liknande yrkesmässig trafik.
Egen del av skadekostnaden

Garantin ersätter inte de första 500 kr av en reparation som omfattas av garantin.

Högsta ersättningsbelopp

Garantin ersätter skador upp till 30 000 kr per skada.

Anmälan

Skada skall anmälas till SOLID Försäkringar utan dröjsmål på telefon 042-623 63 70 Ersättning lämnas inte för skador som anmäls senare än 8 arbetsdagar efter skadetillfället eller efter garantitidens utgång. SOLID Försäkringar anvisar verkstad. Det är alltid verkstaden som utför skadeanmälan på http://motor.solidab.se Garantin gäller inte då reparation påbörjats innan SOLID har lämnat skriftligt medgivande.

Service

För att garantin ska gälla skall service under garantitiden utföras av säljaren eller av denna anvisad verkstad. I annat fall gäller inte garantin.

För att garantin skall gälla krävs vidare att underhåll och service gjorts enligt fabrikantens anvisningar samt att underhåll och service är fackmannamässigt utförd och dokumenterat i fordonets servicebok. Serviceboken skall på begäran visas upp för SOLID Försäkringar.

Garantin är ett komplement

Denna garanti är ett komplement och begränsar inte rättigheter enligt svensk lag.

Villkor för SOLID MEDIUM
Garantin kan lämnas för bilar som uppfyller följande förutsättningar:
 • Bilen får vara högst 10 år gammal räknat från bilens modell år och körd högst 17 000 mil.
 • Bilen ska ha genomgått ett funktionstest och eventuella anmärkningar skall vara åtgärdade.
 • Bilen används inte i körskoleverksamhet, uthyrningsverksamhet, utryckning, budbil och liknande yrkesmässig trafik.
 • Bilen har en uppdaterad ifylld servicebok.
Garantins giltighet

Garantin gäller för maximalt 3 000 mil per garantiår
Garantin upphör att gälla vid garantitidens utgång. Garantin upphör dock att gälla innan garantitidens utgång om bilen kört längre än 20 000 mil eller om bilen uppnår en ålder av 12 år räknat från bilens modell år.

Var garantin gäller

Garantin gäller för skador som inträffar i EU/EES.

Administration

Garantin administreras av SOLID Försäkringar. Alla skador som berör garantin handläggs av SOLID Försäkringar.

Ersättning för skada som omfattas av denna garanti lämnas av säljaren som är garantigivare. Dock endast efter skriftligt godkännande från SOLID Försäkringar.

Garantibevis

Av garantibeviset framgår garantins giltighetstid samt vilket fordon garantin gäller för. Garantin är personlig och lämnas av säljaren till den köpare som står angiven på garantibeviset.

Garantins omfattning

Garantin omfattar reparation av fel på följande specificerade delar inklusive arbete:

ABS-styrenhet, ABS-tandhjul, AC-Kompressor, AC-styrenhet, Airbagmodul, Airbagstyrenhet, Bromscylinder, Bromsförstärkare, Drivaxel, Generator, Hallgivare, Kamaxelgivare, Kardanaxel, Laddtrycksregulator, Luftmängdmätare, Momentomvandlare, Motorns invändiga rörliga delar, Motorstyrenhet, Motortempgivare, Oljekylare, Servopump, Spindelhus, Startmotor, Styrväxel, Termokontakt, Turboaggregat, Viskokoppling, Växellådans invändiga rörliga delar och länkage.

En förutsättning är att fel på ovanstående komponenter inte begränsas enligt något av garantins övriga villkor.

Garantin omfattar inte:

kablar, dioder, displayer, lampor (även xenonutrustning), slangar, rör, batteri, brott på värmeslingor, stötdämpare, bensin- eller dieselvärmare, mobila delar såsom fjärrkontroller och motsvarande, felmonterade delar, eftermonterad utrustning, ljud och bildutrustning, delar som är del av service och slitagedelar som tex lager, remmar, bromsskivor, bromsbelägg, gummidetaljer, packningar och liknande.

Med ljud och bildutrustning avses utrustning som återger ljud och bild såsom bilstereo, cd-spelare och annan underhållningsutrustning samt navigations- och kommunikationsutrustning.

Ersättning lämnas inte för
 • skada som orsakats av köld, väta, vatten eller korrosion
 • skada som orsakats av brand, stöld, trafikolycka, skadegörelse, bristande underhåll, läckage, manipulerad mätarställning eller annan yttre påverkan.
 • kostnader för undersökning och demontering samt återmontering efter undersökning och demontering när skadan inte ersätts av garantin.
 • förlorad arbetsförtjänst i samband med skada, bärgning, hyrbil, taxi och liknande.
 • följdskador som orsakats av att bilen framförts med ett fel. Följdskada som ej varit möjlig att undvika ersätts dock om ursprungsfelet är ersättningsbart enligt garantivillkoret.
 • definierade och fastställda seriefel.
 • kostnad för förbättring eller förändring av fordonet i samband med reparation.
Vad garantin inte gäller för:
 • Skada som uppstår när fordonet används vid tävling, träning för sådan tävling eller vid hastighetskörning under tävlingsliknande former samt vid terrängkörning.
 • Garantin gäller inte för skada som ska ersättas enligt lag, annan garanti eller annat åtagande eller för skada som omfattas av tillverkares emissionsansvar eller tillverkares eller annans förlängda åtagande för felande komponenter.
 • Garantin ersätter inte del del av en skada som omfattas/ersätts av gällande maskinskadeförsäkring.
 • Fel som förelåg vid försäljningstillfället.
 • Bilar som används i körskoleverksamhet, uthyrningsverksamhet, utryckning, budbil och liknande yrkesmässig trafik.
Egen del av skadekostnaden

Garantin ersätter inte de första 500 kr av en reparation som omfattas av garantin.

Högsta ersättningsbelopp

Garantin ersätter skador upp till 25 000 kr per skada.

Anmälan

Skada skall anmälas till SOLID Försäkringar utan dröjsmål på telefon 042-623 63 70. Ersättning lämnas inte för skador som anmäls senare än 8 arbetsdagar efter skadetillfället eller efter garantitidens utgång. SOLID Försäkringar anvisar verkstad. Därefter utför verkstaden en skadeanmälan på http://motor.solidab.se. Garantin gäller inte då reparation påbörjats innan SOLID har lämnat skriftligt medgivande.

Service

För att garantin ska gälla skall service under garantitiden utföras av säljaren eller av denna anvisad verkstad. I annat fall gäller inte garantin.

För att garantin skall gälla krävs vidare att underhåll och service gjorts enligt fabrikantens anvisningar samt att underhåll och service är fackmannamässigt utförd och dokumenterat i fordonets servicebok. Serviceboken skall på begäran visas upp för SOLID Försäkringar.

Garantin är ett komplement

Denna garanti är ett komplement och begränsar inte rättigheter enligt svensk lag.

Villkor för SOLID BILGARANTI SMALL
Garantin kan lämnas för bilar som uppfyller följande förutsättningar:
 • Bilen får vara högst 10 år gammal räknat från bilens modell år och körd högst 22 000 mil.
 • Bilen ska ha genomgått ett funktionstest och eventuella anmärkningar skall vara åtgärdade.
 • Bilen används inte i körskoleverksamhet, uthyrningsverksamhet, utryckning, budbil och liknande yrkesmässig trafik.
 • Bilen har en uppdaterad ifylld servicebok.
Garantins giltighet

Garantin gäller för maximalt 1 500 mil per garantiår
Garantin upphör att gälla vid garantitidens utgång. Garantin upphör dock att gälla innan garantitidens utgång om bilen kört längre än 25 000 mil eller om bilen uppnår en ålder av 12 år räknat från bilens modell år.

Var garantin gäller

Garantin gäller för skador som inträffar i EU/EES.

Administration

Garantin administreras av SOLID Försäkringar. Alla skador som berör garantin handläggs av SOLID Försäkringar.

Ersättning för skada som omfattas av denna garanti lämnas av säljaren som är garantigivare. Dock endast efter skriftligt godkännande från SOLID Försäkringar.

Garantibevis

Av garantibeviset framgår garantins giltighetstid samt vilket fordon garantin gäller för. Garantin är personlig och lämnas av säljaren till den köpare som står angiven på garantibeviset. Vid ägarbyte gäller garantin för den nya ägaren om anmälan om ägarbyte görs inom 7 dagar efter dag för ägarbyte till SOLID Försäkringar och bolaget godkänner att garantin gäller för den nya ägaren.

Omfattning

Garantin omfattar reparation av fel på följande specificerade delar inklusive arbete:
Airbagmodul, Bromsförstärkare, Generator, Kardanaxel, Momentomvandlare, Motorns invändiga rörliga delar, Motorstyrenhet, Oljekylare, Servopump, Startmotor, Viskokoppling, Växellådans invändiga rörliga delar och länkage

En förutsättning är att fel på ovanstående komponenter inte begränsas enligt något av garantins övriga villkor.

Garantin omfattar inte:

kablar, dioder, displayer, lampor (även xenonutrustning), slangar, rör, batteri, brott på värmeslingor, stötdämpare, bensin- eller dieselvärmare, mobila delar såsom fjärrkontroller och motsvarande, felmonterade delar, eftermonterad utrustning, ljud och bildutrustning, delar som är del av service och slitagedelar som tex lager, remmar, bromsskivor, bromsbelägg, gummidetaljer, packningar och liknande .

Med ljud och bildutrustning avses utrustning som återger ljud och bild såsom bilstereo, cd-spelare och annan underhållningsutrustning samt navigations- och kommunikationsutrustning.

Ersättning lämnas inte för
 • skada som orsakats av köld, väta, vatten eller korrosion
 • skada som orsakats av brand, stöld, trafikolycka, skadegörelse, bristande underhåll, läckage, manipulerad mätarställning eller annan yttre påverkan.
 • fel av ringa betydelse.
 • kostnader för undersökning och demontering samt återmontering efter undersökning och demontering när skadan inte ersätts av garantin.
 • förlorad arbetsförtjänst i samband med skada, bärgning, hyrbil, taxi och liknande.
 • följdskador som orsakats av att bilen framförts med ett fel. Följdskada som ej varit möjlig att undvika ersätts dock om ursprungsfelet är ersättningsbart enligt garantivillkoret.
 • efinierade och fastställda seriefel.
 • kostnad för förbättring eller förändring av fordonet i samband med reparation.
Vad garantin inte gäller för:
 • Skada som uppstår när fordonet används vid tävling, träning för sådan tävling eller vid hastighetskörning under tävlingsliknande former samt vid terrängkörning.
 • Garantin gäller inte för skada som ska ersättas enligt lag, annan garanti eller annat åtagande eller för skada som omfattas av tillverkares emissionsansvar eller tillverkares eller annans förlängda åtagande för felande komponenter.
 • Garantin gäller inte i det fall bilen har en gällande maskinskadeförsäkring.
 • Fel som förelåg vid försäljningstillfället.
 • Bilar som används i körskoleverksamhet, uthyrningsverksamhet, utryckning, budbil och liknande yrkesmässig trafik.
Egen del av skadekostnaden

Garantin ersätter inte de första 500 kr av en reparation som omfattas av garantin.

Högsta ersättningsbelopp

Garantin ersätter skador upp till 20 000 kr per skada.

Anmälan

Skada skall anmälas till SOLID Försäkringar utan dröjsmål på telefon 042-623 63 70. Ersättning lämnas inte för skador som anmäls senare än 8 arbetsdagar efter skadetillfället eller efter garantitidens utgång. SOLID Försäkringar anvisar verkstad. Därefter utför verkstaden en skadeanmälan på http://motor.solidab.se. Garantin gäller inte då reparation påbörjats innan SOLID har lämnat skriftligt medgivande.

Service

För att garantin ska gälla skall service under garantitiden utföras av säljaren eller av denna anvisad verkstad. I annat fall gäller inte garantin.

För att garantin skall gälla krävs vidare att underhåll och service gjorts enligt fabrikantens anvisningar samt att underhåll och service är fackmannamässigt utförd och dokumenterat i fordonets servicebok. Serviceboken skall på begäran visas upp för SOLID Försäkringar.

Garantin är ett komplement

Denna garanti är ett komplement och begränsar inte rättigheter enligt svensk lag.

Villkor för VÄGASSISTANS 12 MÅN

Vägassistansförsäkring Personbil

1 Om försäkringen

Försäkringen gäller för ditt fordon förutsatt att det är en personbil (gäller ej för husbil). Försäkringen gäller för ditt fordon förutsatt att det är mindre än 15 år och har gått högst 20 000 mil vid teckningstillfället. Assistansen upphör att gälla om fordonet registreras i annat land än Sverige.

2 Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för fordonets ägare, eller den som med dennes tillstånd brukar fordonet samt eventuella passagerare.

3 Vad försäkringen gäller för

SOLID Assistans ger rätt till hjälp vid driftstopp orsakat av olycka, tekniskt fel, bränslebrist, punktering och förlust eller inlåsning av startnyckel.

Försäkringen ersätter dock inte:

 • Fordon som används för korttidsuthyrning, taxiverksamhet, tjänsteutövning, i tävlingsverksamhet eller som träningsfordon för sådan verksamhet.
 • Fordon som är militärregistrerade.
 • Fordon som är belagt med körförbud.
 • Om fordonets förare saknar giltigt körkort.
 • Om fordonets förare är påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel vid skadetillfället.
 • Kostnader för följdskador som till exempel reparationer eller reservdelar.
4 Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller i alla länder som är anslutna till systemet med grönt kort (Europa utom Kosovo och Ryssland) Observera att tjänsten är begränsad till maximalt två skadetillfällen per fordon och år och att ersättningen per skadetillfälle är maximerad till 5 000 kr inkl moms.

5 Begäran om Assistans

Begäran om service görs direkt till SOLID Assistans på telefonnummer: +46 771 10 34 00. Var beredd att lämna uppgifter om registreringsnummer, felets art samt var någonstans fordonet befinner sig. Alla åtgärder i samband med assistansen såsom bärgning, hyrbil, hotell m.m måste godkännas och bokas av SOLID assistans för att försäkringen ska gälla. I det fall bärgare eller andra åtgärder utförs utan att ringa anvisat nummer i detta villkor medför detta reducerad eller helt utebliven ersättning.

6 Bärgning

SOLID Assistans utför och bekostar sådan bärgning av fordonet som är nödvändig på grund av den inträffade händelsen om driftsstoppet inte kan avhjälpas på plats. Bärgning görs i första hand till en auktoriserad verkstad eller i andra hand till annan lämplig verkstad som kan reparera skadan.

7 Hotell och hemresa

Vid driftstopp där fordonet inte kan repareras inom rimlig tid (vanligen en till två timmar från det att fordon anlänt till verkstad) kan övernattning på hotell och/eller hemresa ske istället, med hemtransport av fordonet efter reparation, om detta visar sig vara en bättre lösning. Beslut om vilken lösning som väljs avgörs av SOLID Assistans utifrån de vid var tid gällande förutsättningar för Assistansen.

8 Leverantörsgaranti eller annan försäkring

SOLID Assistans gäller inte för skada som annan försäkring täcker, leverantör eller annan ansvarar för enligt garanti, lag eller liknande åtagande. Observera att detta i första hand är en fråga försäkringsbolag emellan och som inte påverkar försäkringstagarens möjlighet att begära Assistans.

9 Gällande lag

För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen (2005:104).

10 PUL

SOLID behandlar kundens personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Kunden medger att SOLID får tillföra och uppdatera sina kunddatabaser sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god kund- och registervård, såsom t ex korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra SOLIDs åtaganden gentemot kunden, för att, informera kunden om erbjudanden samt i övrigt i marknadsföringssyfte. Uppgifter om kunden kan komma att lämnas ut till SOLIDs samarbetspartners för marknadsföringsåtgärder. Kunden har rätt att motsätta sig att hans eller hennes uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid SOLID åtar sig att införa en s.k. reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till kundtjänst. Kunden äger rätt att på begäran ta del av de personuppgifter avseende honom eller henne som finns registrerade hos SOLID. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det SOLID att vidta rättelseåtgärder.

Försäkringsgivare är SOLID Försäkringar
Box 22068, 250 22 Helsingborg
Kundtjänst: 013-13 13 13,
E-post: kunder@solidab.se
Hemsida: www.solidab.se

Trygghet utöver det vanliga!

Vägassistansförsäkring personbil s 2/2
Fullständiga villkor, SAA04, 2008-10-01

Kunden ger SOLID rätt att datainsamla och registrera personuppgifter, kunden ger också SOLID rätt att utnyttja denna information för direkt marknadsföring från SOLID och SOLID närstående företag, anslutna ombud samt andra seriösa företag inom ramen för gällande lagstiftning. SOLID kan efter senare anmälan se till att direktmarknadsföring till kunden undviks.

11 Överklagan

Om du är missnöjd med hantering av försäkringsärende, skall du i första hand vända dig till försäkringsbolagets huvudkontor, adress enligt nedan. I det fall du efter detta fortfarande ändå inte är nöjd, har du möjlighet att få ditt ärende prövat av Allmänna Reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Försäkringsgivare är SOLID Försäkrings AB
Box 22068, 250 22 Helsingborg.
Tel kundtjänst: 013-13 13 13,
kunder@solidab.se
www.solidab.se